CAPABLE Vingerafdruk.

Onze gedragscode.

Interessenkonflikte

Belangenverstrengeling

We vermijden belangenconflicten die ontstaan wanneer privé- of persoonlijke belangen in strijd zijn met of conflicteren met (of zelfs lijken te concurreren of botsen) met de belangen van ons bedrijf.

Sicherung persönlicher Daten

Persoonlijke gegevens beveiligen

We respecteren de integriteit van de mensen met wie we omgaan en houden ons aan de voorschriften voor gegevensbescherming. We gebruiken persoonlijke informatie alleen voor legitieme zakelijke doeleinden.

Geistiges Eigentum und Informationssicherheit

Intellectuele eigendom en informatiebeveiliging

We beschermen onze intellectuele eigendomsrechten – onze patenten, ontwerpen, auteursrechten, technologieën, onze software, onze broncode, onze methoden, onze auteursrechten en onze knowhow.

Chancengleichheit

Gelijke kans

Wij geloven in een dynamische en diverse professionele omgeving en discrimineren in onze bedrijven niet op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, nationale of etnische afkomst, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid.

Fairer Wettbewerb

Eerlijke competitie

We zorgen voor de hoogst mogelijke normen om zakelijke praktijken te promoten en te ondersteunen die gericht zijn op eerlijke concurrentie.

Korruption

Corruptie

Onze relaties zijn gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen en het doel van het algemeen welzijn. Corruptie schaadt deze relaties en daarom werken we tegen corruptie in al zijn vormen.
Geschenke, Unterhaltung und Hospitalität

Geschenken, entertainment en gastvrijheid

We zijn in staat om ethische beslissingen te nemen en alleen geschenken en entertainment te accepteren als ze op gepaste, evenredige en goede trouw worden gegeven.

Umweltbewusstsein

Milieubewustzijn

We willen ons bedrijf milieuvriendelijker maken. We bevorderen duurzaamheid en milieubewustzijn op alle niveaus door te voldoen aan alle toepasselijke milieuwetten.

Geldwäschebekämpfung

Anti-witwaspraktijken

Wij verbinden ons ertoe de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven ter bestrijding van witwassen, corruptie en financiering van terrorisme.

Menschenrechte

Mensenrechten

We doen er alles aan om internationaal erkende mensenrechten te ondersteunen en te respecteren. We willen niet betrokken raken bij omstandigheden die de menselijke waardigheid aantasten.

Insiderhandel

Handel met voorkennis

We verbieden het gebruik of de openbaarmaking van alle materiële niet-openbare informatie over onze organisatie of een ander bedrijf voor gebruik op de financiële markten.

Sponsoring

Sponsoring

We promoten op een transparante manier sportieve, culturele of andere sociale activiteiten. We proberen het programma van het evenement niet te beïnvloeden.

Ökonomische Grundsätze

Economische principes

Wij ondersteunen de principes van de vrije markt met eerlijke concurrentie en handelen in overeenstemming met alle geldende regels.

Betrug und Veruntreuung von Vermögenswerten

Fraude en verduistering van activa

Wij accepteren geen fraude, noch tegen ons, noch tegen onze klanten, leveranciers of partners.

Ontdek ook
onze kernwaarden